Theo luật đất đai 2014, sổ đỏ trong thời kỳ 2014 có gì thay đổi

Theo luật đất đai 2014, Sổ đỏ được cấp trong thời kỳ hôn nhân nhưng chỉ đứng tên vợ hoặc chồng thì người còn lại có quyền gì không?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Tài sản sau khi kết hôn thì là tài sản chung, vợ chông bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản.
0
Thích
Bình luận
Tài sản hình thành sau khi kết hôn thì cả 2 cùng thuộc quyền sở hữu á. Trừ khi có 2 vợ chồng có thỏa thuận riêng về tài sản và có văn bản để chứng minh thì lúc đó luật pháp sẽ công nhận đó là tài sản rieng hình thành sau kết hôn á.
0
Thích
Bình luận
Tài sản mà trước khi kết hôn đã có thì thuộc quyền sở hữu của riêng từng người, trừ khi sau kết hôn có sự thỏa thuận bằng văn bản của 2 vợ chồng thì tài sản đó thuộc quyền sở hữu của cả 2 luôn.
0
Thích
Bình luận
Căn cứ vào khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm) là tài sản chung của vợ chồng nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 1. Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 2. Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. 3. Trường hợp không có căn cứ để chứng minh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì được coi là tài sản chung. Như vậy, nếu trong Sổ đỏ chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có thể là tài riêng của vợ hoặc chồng hoặc là tài sản chung tùy thuộc vào thời điểm tài sản được hình thành, nguồn gốc tài sản. Hay nói cách khác, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ, chồng nếu thuộc một trong các trường hợp trên dù Sổ đỏ chỉ đứng tên một người.
0
Thích
Bình luận
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, khi chồng là người đứng tên Sổ đỏ thì có thể có 02 trường hợp xảy ra: 1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản riêng của chồng thì vợ không có quyền gì với quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đó. 2. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng thì vợ, chồng bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, ví dụ như: - Được sử dụng quyền sử dụng đất, nhà ở (xây nhà, canh tác trên đất…). - Khi cho thuê quyền sử dụng đất, nhà ở thì được hưởng lợi ích vật chất từ việc cho thuê đó (tiền cho thuê là tài sản chung). - Khi vợ/chồng muốn chuyển nhượng thì phải được sự đồng ý của bên còn lại bằng văn bản.
0
Thích
Bình luận