Quỹ đất để bán đấu giá là được lấy từ đâu vậy?

Trả lời
Theo dõi
1 câu trả lời
Nhiều người thích
Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, quỹ đất được sử dụng để đấu giá có nguồn gốc từ đất do Nhà nước thu hồi trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: Đất do Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Trường hợp 2: Đất thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai Trường hợp 3: Đất bị thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai
0
Thích
Bình luận