Khi nào bị thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội?

Khi nào bị thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội? Tiền bồi thường tính thế nào?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Tiền bồi thường được tính như thế nào vậy mn?
0
Thích
Bình luận
Khi Nhà nước thu hồi đất thì tiền bồi thường sẽ tính theo giá đất cụ thể (một loại giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định). Hay nói cách khác, người có đất thuộc diện bị thu hồi để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì không được thỏa thuận giá bồi thường. Giá đất cụ thể của nhiều dự án thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
0
Thích
Bình luận
Chỉ bị thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nếu đất thuộc các dự án trong các trường hợp được quy định tại điều 62 luật đất đai 2013
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, giá đất cụ thể được quy định như sau: - Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. - Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cấp tỉnh quyết định.
0
Thích
Bình luận
Theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau: 1. Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất. 2. Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất, 3. Thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) chấp thuận mà phải thu hồi đất Như vậy, Nhà nước chỉ được thu hồi nếu dự án thuộc một trong các trường hợp trên. Tuy nhiên, pháp luật về đất đai và pháp luật liên quan không quy định hay giải thích thế nào là thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chỉ liệt kê các trường hợp bị thu hồi.
0
Thích
Bình luận