Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

  • Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN cam kết xử lý hoặc/và phối hợp với bên thứ ba xử lý lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin phản hồi của khách hàng.

  • Khi phát sinh lỗi kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN trước hết sẽ tự đánh giá nguyên nhân để xử lý nội bộ trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh. Trong trường hợp lỗi kỹ thuật có liên quan đến đường truyền, hay các hoạt động hỗ trợ khác từ bên thứ ba, đội ngũ kỹ thuật của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN sẽ phối kết hợp với các đơn vị liên quan đó để cùng xem xét giải quyết vấn đề, đảm bảo lỗi kỹ thuật sẽ được khắc phục nhanh nhất trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm khách hàng phản hồi. Trong trường hợp, lỗi kỹ thuật không thể khắc phục, hoặc kéo dài thời gian xử lý, Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN sẽ thông báo về việc tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng bởi lỗi kỹ thuật đó, và thông tin rõ thời gian dự kiến khắc phục.

  • Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các khách hàng không đến được Ban quản lý, hoặc các lỗi khác phát sinh không do Ban quản lý, hoặc hệ thống phần mềm của Sàn gây ra.