Quyền và trách nhiệm Thành Viên tham gia Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN

 1. Quyền của Thành Viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN
  • Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN và được Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN chấp thuận, Thành viên sẽ được quyền khởi tạo gian hàng trực tuyến để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN. 
  • Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
  • Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
  • Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.
  • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
 2. Nghĩa vụ của Thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN
  • Trách nhiệm chung:
   • Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
   • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu của Sàn, trên cơ sở các quy định của pháp luật. Thành Viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN và những thông tin đăng tải lên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
   • Thành Viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
   • Thành Viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
   • Thành Viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.
   • Thành Viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
   • Thành Viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn Giao Dịch TMĐTWWW.MOGI.VN trong bản Quy Chế này.
   • Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
  • Trách nhiệm riêng:
   • Trách nhiệm của Người Bán:
    1. Phải đảm bảo tính trung thực, chính xác các thông tin về hàng hóa/dịch vụ của mình đăng trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
    2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, áp dụng đối với loại hình hàng hóa, dịch vụ tương ứng, bao gồm: đặc tính hàng hóa, dịch vụ; thông tin về giá cả; thông tin về điều kiện giao dịch chung; thông tin về phương thức vận chuyển, giao nhận; và thông tin về phương thức thanh toán. Cập nhật các thông tin thay đổi về hàng hóa/dịch vụ đã đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
    3. Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người mua, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
    4. Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người mua (nếu có).
    5. Thanh toán phí dịch vụ quảng cáo, và phí đăng tin cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
    6. Thông báo hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các Chương trình khuyến mại hàng hóa/dịch vụ (nếu có).
    7. Cung cấp đầy đủ thông tin về chủ sở hữu  gian hàng và hàng hóa, dịch vụ (nếu có) theo quy định từ Điều 29 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN
    8. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN
    9. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
    10. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
    11. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do người bán hàng đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN thuộc danh mục hàng hóa cấm quảng cáo, cấm kinh doanh hoặc/và vi phạm các quy định khác của pháp luật.
    12. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách hàng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ không đạt chất lượng như thông tin người bán đã đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
    13. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật tại Mục 2 Chương II Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, ngày 16 tháng 05 năm 2013, về thương mại điện tử (có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên Sàn.
   • Trách nhiệm của Người Mua:
    1. Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
    2. Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN là đầy đủ và chính xác. Nếu thành viên phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN thì thành viên đó có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN để có biện pháp giải quyết phù hợp.
    3. Người Mua không được sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virut gây hư hại tới hệ thống máy chủ, website Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN. Thành viên nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
    4. Thanh toán tiền hàng hóa/dịch vụ cho Người Bán, và thực hiện các dịch vụ với Người Bán theo đúng thỏa thuận, và qui định của pháp luật hiện hành.
 3. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng
  SÀN TMĐT WWW.MOGI.VN sẽ tiếp nhận khiếu nại tranh chấp của khách hàng thông qua hình thức email, gọi điện đến số hotline hoặc trực tiếp tại văn phòng giao dịch.
  Việc giải quyết tranh chấp sẽ được SÀN TMĐT WWW.MOGI.VN tiến hành kể từ khi tiếp nhận các bằng chứng đối chấp của các bên. Việc tranh chấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp. Cụ thể như sau:
  • Các vấn đề phát sinh từ chất lượng hàng hóa, hướng dẫn sử dụng, áp dụng các chính sách bảo hành, đổi trả hàng, thanh toán, thông tin vi phạm, hoặc các thông tin khác phát sinh từ hành vi đăng tin của người bán sẽ phải được người bán trực tiếp giải quyết với người mua trên cơ sở hỗ trợ kết nối, hoặc cung cấp thông tin của Sàn TMĐT WWW.MOGI.VN;
  • SÀN TMĐT WWW.MOGI.VN có trách nhiệm tạm ngưng đăng tin đang có tranh chấp giữa bên bán và bên mua.
  • Bên bán và bên mua, đối tác có trách nhiệm cung cấp các tài liệu, thông tin bổ sung, để xác thực, chứng minh cho yêu cầu, hoặc chứng minh tính xác thực của thông tin mình khiếu nại.

  Thành viên, Khách hàng tự chịu trách nhiệm các vấn đề phát sinh do khách hàng cung cấp thông tin sai lệch, nhầm lẫn. SÀN TMĐT WWW.MOGI.VN có trách nhiệm tiếp thu, xử lý thông tin và yêu cầu các khoản chi phí phát sinh ( nếu có) trong quá trình giải quyết.