Tìm kiếm
Thêm câu hỏi
Thiều Tài

Thiều Tài

Thành viên mới
Thành viên mới
  • Trả lời · 2
  • Câu hỏi · 20
  • Theo dõi · 11
  • Người theo dõi · 3

Đất đang tranh chấp với hàng xóm, có được chuyển đổi mục đích sử dụng?

Theo Khoản 5 Điều 19 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định một trong các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là:

“5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Như vậy, bạn đang tranh chấp quyền sử dụng đất với gia đình liền kề nên chưa xác định được quyền sử dụng đất thuộc về ai. Do đó việc giải quyết thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất sẽ không đảm bảo điều kiện về chủ thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thích
Bình luận

Để mua bán BĐS nên coi quỹ đất có sạch hay không dựa vào tiêu chí nào

Xem thông tin quy hoạch: ko dính lộ giới, công trình công ích, xem Review

khu vực trên mogi.vn

Thích · 1
Bình luận