Diện tích đất thực tế lớn hơn trong sổ đỏ phải làm sao?

Mọi người cho mình hỏi phải làm gì khi diện tích thực tế lớn hơn trong Sổ đỏ?
Trả lời
Theo dõi
1 câu trả lời
Nhiều người thích
Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định: - Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. - Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.
0
Thích
Bình luận